MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.bolbolgonder.com  alan adlı web sitesi üzerinden SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş vermesi ve tarafların hak ve yükümlülükleridir. Sözleşmenin tarafları işbu sözleşmede belirlenen ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tabii oldukları hak, hukuk, yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ederler.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda ödeme sırasında  teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini ve teslim aldığını  işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Web Witesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı :  Bol Bol Gönder

Adresi: Rauf Orbay Caddesi, Ataköy Marina Park AVM, C Kapısı Girişi, No: Z:28-29

Telefon :(+90) 530 907 8 265 

Eposta : [email protected]

[email protected]

 

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Müşteri Adı  Soyadı

 E –Posta Adresi

Telefon Numarası

Fatura Adresi ve Teslimat Adresi

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI’nın Web Sitesi üzerinde ödemenin gerçekleştiği tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

Sipariş İçeriği ve Toplamı :[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

ÜRÜN, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ÜRÜN bedelinin Web Sitesi üzerinden satışınıngerçekleştirildiği tarihten itibaren 24 saat içerisinde ALICI’nın SATICI’ya belirttiği adrese gönderilmek üzere anlaşmalı kargo firmasına teslim edilecektir. Zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ ya önceden yazılı olarak eposta adresine bildirilmek koşuluyla bu süre değişebilir. Malın teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ÜRÜN’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

5.2.  Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, Web Sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI tarafından hatalı, yanlış verilen adres bilgileri, ürün cinsi/miktarı gibi durumlarda oluşacak sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. ÜRÜN’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi vekanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.7. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

6.8. Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanır.İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise taraflar  İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri’ni yetkilendirmeyi kabul eder.  ALICI, işbu sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 7 – CAYMAHAKKI

7.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde ve günlük tüketim ürünlerinin aynı gün malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. ALICI’NIN özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde mevzuat uyarınca ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8. ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, [tarih] tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.